Persoonlijk verpakte musthaves voor groot en klein

Gratis verzending vanaf 75€

Bekijk reviews van tevreden klanten!

Gratis verzending vanaf 75€

MENU

Gegevens van de onderneming:

Liefs By Lievelyne
Gevestigd: België | Maasmechelen
BTW: BE0747861486
Bank: BE42001885278054

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De e-commerce website van Liefs By Lievelyne, een eenmanszaak met haar maatschappelijke zetel te Maasmechelen, Boorsem

BE0747861486 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten (al dan niet gepersonaliseerd)uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Liefs By Lievelyne moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Liefs By Lievelyne aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro(€), en altijd inclusief BTW.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Liefs By Lievelyne niet. Liefs By Lievelyne is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Liefs By Lievelyne is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Liefs By Lievelyne door te mailen naar: Liefs@Lievelyne.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Liefs By Lievelyne, wij kunnen daarom ook niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een product niet beschikbaar is. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 : Online aankopen

De Klant selecteert de artikelen die hij wenst aan te kopen en plaatst deze in het winkelmandje. 

Wanneer de Klant alle gewenste artikelen in het winkelmandje heeft toegevoegd, kan hij van hieruit naar de bestelprocedure gaan door te klikken op ‘bestelling afronden’.

Vervolgens heeft de Klant de keuze om af te rekenen als gast (zonder te registreren), of om zich te registreren. Reeds geregistreerde Klanten kunnen op deze pagina inloggen.

Vervolgens kiest de Klant de gewenste verzendmethode en betaalmethode.

De Klant heeft de keuze tussen meerdere betaalwijzen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze betaalwijzen.

Liefs By Lievelyne is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

Liefs By Lievelyne personaliseerd de meeste producten handmatig. Hier kan een wachttijd aan vast zitten gezien het handgemaakt is. Liefs By Lievelyne zal steeds trachten om alle aangekochte artikelen binnen een termijn van 3 tot 7 werkdagen aan te bieden aan de leverancier. Dit met uitzonderingen van de drukke periodes en piekmomenten. Wanneer Liefs By Lievelyne deze levertijd niet kan garanderen, zal de klant hiervan altijd op de hoogte worden gebracht.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en/of Nederland.

De levering gebeurt door Bpost.

Liefs By Lievelyne kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen bij de leverancier, zijnde Bpost, PostNL of DPD. Hiermee bedoelen we: stakingen, verlies, beschadiging, enz. Pakketjes worden met veel zorg ingepakt en afgeleverd bij de leverancier.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 2 dagen na ontvangst worden gemeld aan Liefs@lievelyne.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Liefs By Lievelyne was geboden. 

Verzenden gebeurt altijd via de standaard Bpost tarieven.

Voor levering naar andere landen, gelieve contact op te nemen via liefs@lievelyne.be

Kosten voor retourzendingen zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij het geleverde goed een defect vertoont waar de klant niet verantwoordelijk voor gesteld kan worden. Ook deze dienen binnen de 2 dagen gemeld te worden via mail naar liefs@lievelyne.be

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Liefs By Lievelyne 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Liefs By Lievelyne te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 : Herroepingsrecht

Gepersonaliseerde artikelen of artikelen op maat gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.” 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Liefs By Lievelyne een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Liefs By Lievelyne heeft meegedeeld, terugzenden naar Liefs By Lievelyne, Opdekampstraat 13, 3631 Boorsem.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Liefs By Lievelyne zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Liefs By Lievelyne alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de eventuele leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Liefs By Lievelyne op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Liefs By Lievelyne wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Liefs By Lievelyne geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Liefs By Lievelyne betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Gepersonaliseerde artikelen of artikelen op maat gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht!

Artikel 8 : Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Liefs By Lievelyne klantendienst via Liefs@Lievelyne.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Liefs By Lievelyne.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Liefs By Lievelyne zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9 : Klantendienst 

De klantendienst van Liefs By Lievelyne is bereikbaar via e-mail (liefs@lievelyne.be)  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Liefs By Lievelyne heeft geen fysieke winkel. De locatie is enkel te bezoeken door klanten na afspraak.

Artikel 10 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Liefs By Lievelyne beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Liefs By Lievelyne zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 : Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Liefs By Lievelyne, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: (a) de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, (b) het verwerken van de bestelling, (c) versturen van nieuwsbrieven, (d) reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Liefs By Lievelyne, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Liefs By Lievelyne

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Liefs By Lievelyne heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Liefs By Lievelyne houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 12 : Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Liefs By Lievelyne gebruikt zowel First party cookies (technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren) als Third party cookies (cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 13 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Liefs By Lievelyne om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14 : Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Liefs By Lievelyne. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15 : Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.