Persoonlijk verpakte musthaves voor groot en klein

Gratis verzending vanaf 75€

Bekijk reviews van tevreden klanten!

Gratis verzending vanaf 75€

MENU

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

 • 1 – Identiteit van de verkoper
 • 2 – Toepasselijkheid & voorwaarden
 • 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
 • 4 – Herroepingsrecht
 • 5 – De prijs
 • 6 – Betaling
 • 7 – Conformiteit en garantie
 • 8 – Levering en uitvoering
 • 9 – Overmacht
 • Artikel 10 – op maat gemaakte producten
 • 10 – Intellectuele eigendom
 • 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Liefs By Lievelyne

Opdekampstraat 13
3631 Boorsem
België

Ondernemingsnummer:

BE0747861486

E-mailadres: Liefs@lievelyne.be

Www.lievelyne.be/shop

Artikel 2 – Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 3. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 2. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden: Visa, Maestro en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van LIEFS gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
 5. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

  1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
  2. De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.
  3. De termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:
    • hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het product heeft ontvangen;
    • hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
    • hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

4. De klant informeert LIEFS van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen door:

    • hetzij het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken aan LIEFS;
    • hetzij een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan LIEFS.
   1. Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan LIEFS bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan LIEFS of aan een persoon die door LIEFS gemachtigd is om de producten in ontvangst te nemen.

De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.

  1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
  2. Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.
  3. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.
  4. Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan LIEFS en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan LIEFS wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.
  5. De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:
   • de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop LIEFS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
   • de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
   • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
   • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande conform.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 3 werkdagen, behalve op maat gemaakte producten daar hanteren we een levertijd tussen de 3 en 10 dagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
 3. Levering gebeurt via pakketjesdienst of kan gratis afgehaald worden in Maasmechelen.
 4. Voor bestellingen boven de 75€ in België of Nederland geldt er gratis verzending.
 5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 7. LIEFS verzend via Bpost tenzij anders aangegeven, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of laattijdige levering door de leveranciers.
 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Art. 10 – Op maat gemaakte producten

 1. Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien LIEFS je bestelling nog niet in behandeling heeft genomen.
 2. Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door LIEFS. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in een eerder artikel van deze algemene voorwaarden niet.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kun je contact opnemen via liefs@lievelyne.be met vermelding van je klacht. LIEFS doet er alles aan om je klacht tijdig te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.